Website gebruikersvoorwaarden

Van toepassing op de DKS International website(s)

Ingaande per 1 december 2018

Welkom op de website van DKS International (de “Site”). De site is eigendom van DKS International en haar gelieerde bedrijven die DKS International (“DKS”) vormen. Het gebruik van deze site is afhankelijk van jouw acceptatie van onderstaande gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”). Door de Site te bezoeken of gebruik te maken van de inhoud of diensten die aangeboden worden op de Site, erken je dat je de Gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen hebt en er mee akkoord gaat. De Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, en zullen periodiek moeten worden gecontroleerd op wijzigingen. Het gebruik van de Site na deze wijzigingen houdt in dat je akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van dergelijk gebruik.

1. Huisregels
Deze Site word je aangeboden door DKS International (“DKS”). Alle software en inhoud op deze site zoals teksten, afbeeldingen en logo’s , zijn eigendom van of in licentie van DKS, haar licentiegevers of leveranciers van inhoud en worden beschermd door Nederlandse en andere Internationale Auteursrechten. DKS verleent je toestemming om de inhoud die op de Site wordt aangeboden te bekijken en te gebruiken in connectie met jouw gebruik van de Site. In geen geval mag materiaal van deze Site of van enige andere website in eigendom van, wordt beheerd door, in licentie wordt gegeven of wordt gecontroleerd door DKS of één van haar gelieerde ondernemingen op enigerlei worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd, behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen van de materialen of gebruik van de materialen voor enig ander doel is een schending van DKS’s auteursrecht en andere eigendomsrechten. Elk product, proces of technologie die op deze website wordt beschreven kan het onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan DKS of aan haar gelieerde ondernemingen en zijn hieronder niet gelicentieerd. Jij hebt geen recht, titel of belang (en geen auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht) op of op de Site of enig ander materiaal en je stemt ermee in om de Site niet the “framen” of te “spiegelen”.

2. Privacy Beleid
Alle informatie die je ons geeft wordt opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met DKS’s Website Privacy Beleid. Door aan te geven dat je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, geef je ook aan dat je de procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie zoals beschreven in ons Privacy Beleid begrijpt en ermee instemt.

3. Vrijwaring
DE SITE EN MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND IN VERBAND MET DEZE SITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEGEPASTE WETGEVING, WIJST DKS ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DKS GARANDEERT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF ANDERSZINS. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN DE UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.
DKS GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, (a) DAT DE INFORMATIE DIE WORDT VERSTREKT VIA DE SITE VRIJ IS VAN FOUTEN, NALATIGHEID, ONDERBREKING, DEFECTEN OF VERTRAGING IN WERKING, OF VAN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN; (b) DAT DE SITE OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE BESCHIKBAAR IS; (c) DAT DEFECTEN OF FOUTEN OP DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (d) DAT DE INHOUD OP DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ELKE INFORMATIE OP DEZE SITE KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD EN DKS WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DEZE VERANDERINGEN AF.

4. Beperking van Aansprakelijkheid
DKS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR JOU OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SOORT SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN OF VERBONDEN MET DE SITE, INCLUSIEF HET GEBRUIK VAN OF DE ONVERMOGENHEID HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE, ZELFS ALS DKS, EEN PARTNER VAN DKS OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN EEN VAN HEN, IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DKS TOT U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN OPTREDING, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), OF ANDERS DAN HET BEDRAG DAT AAN DKS IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR TOEGANG TOT DEZE SITE. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

5. Vrijwaring
Als je de Site bezoekt bij het uitoefenen van een zakelijke of commerciële onderneming, ga je ermee akkoord dat je ons vrijwaart en dat je ons blijft vrijwaren van alle of enige aansprakelijkheid of schade opgelopen in contract, onrechtmatige daad of anderszins jegens een derde als gevolg van jouw gebruik van deze Site.

6. Gebruikers Registratie en Toegangsbeveiliging
Als je je registreert op deze website, bevestig je door te registreren dat de informatie die je verstrekt op het inschrijvingsformulier correct is en alleen voor jou geldt. Jij bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw inloggegevens of wachtwoord. Jouw inloggegevens en wachtwoord mogen niet worden gedeeld met, of gebruikt worden door andere personen en mogen alleen worden gebruikt zoals we uitdrukkelijk toestemmen. Jij bent als enige verantwoordelijk voor ongeoorloofd of anderszins onwettelijk gebruik van inlog informatie en wachtwoord gebruik dat door ons ter beschikking is gesteld tot enig deel van deze site, en je zult DKS vrijwaren van elke rechtszaak, claim, verlies of schade (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met ongeautoriseerd of anderszins onwettig gebruik van enige inlog informatie of wachtwoord dat wordt gebruikt voor toegang tot enig deel van deze site.

7. Veranderingen en Aanpassingen

DKS kan naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk op elk moment wijzigen, veranderen, herzien en/of verwijderen. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht op het moment van publicatie. Elk gebruik van de Site na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van een dergelijke verandering, wijziging of herziening. DKS kan haar producten of diensten op elk moment wijzigen.
DKS kan elk aspect van de Site, inclusief de beschikbaarheid van functies, op elk moment beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. DKS kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of jouw toegang tot delen van of de gehele Site beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. DKS kan de machtiging, rechten en licenties die je worden gegeven zoals hier verstrekt, op elk moment beëindigen.

8. Externe Providers en Sites en Externe Links naar de Site
Op de site kan DKS koppelingen of andere toegang tot websites bieden of voor betaal verwerking functies die door andere entiteiten worden beheerd voor het gemak van Site-gebruikers. Als u deze site links gebruikt, verlaat u de DKS-website(s). DKS geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot, en onderschrijft geen, gelinkte websites of de informatie die erop wordt weergegeven of een van de producten of diensten die daarop worden beschreven. DKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot jouw toegang tot dergelijke gelinkte websites. Als je naar deze site wilt linken, mag je dit alleen doen op basis van het feit dat je naar de startpagina van deze site linkt, maar niet repliceert. Door een link naar deze website te maken, word je geacht akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
Je zult de grootte of het uiterlijk van de op deze website getoonde tekst, beschrijving, afbeelding of inhoud of enig DKS-logo, handelsmerk, dienstmerk, copyright of ander intellectueel eigendom niet verwijderen, vervormen of anderszins wijzigen.
Je zult geen kader of andere browser- of randomgeving rondom deze Site creëren en je zult geen inhoud op deze website repliceren of spiegelen.
Je zult op geen enkele manier beweren, vertegenwoordigen of impliceren dat DKS producten of diensten onderschrijft die niet de zijne zijn.
Je zult jouw relatie met DKS niet verkeerd voorstellen en geen andere valse, misleidende of kleinerende informatie over DKS, haar producten, of haar gelieerde ondernemingen, werknemers of klanten meedelen.
Je zult geen ander gebruik maken van DKS-handelsmerken of servicemerken die op deze Site worden weergegeven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DKS, en je zult geen gebruik maken van dergelijke merken op een manier die waarschijnlijk verwarring met, verwatering van of schade aan de goodwill in een DKS handelsmerk of servicemerk brengt.
Je zult geen links van een website gebruiken waarvan je niet de eigenaar bent.
Je mag deze website niet koppelen aan een andere digitale bestemming die inhoud bevat die onsmakelijk, pornografisch, beledigend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of op een andere manier niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Je zult onmiddellijk alle links naar deze website verwijderen en uitschakelen op verzoek van DKS.

DKS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het in deze sectie verleende recht te schrappen wegens schending van deze voorwaarden, of voor enige andere handeling, die DKS naar eigen goeddunken haar activiteiten op enigerlei wijze schaden, en om enige actie te ondernemen die zij gepast acht inclusief, zonder beperking, het deactiveren of blokkeren van een link naar deze website en het zoeken naar geschikte juridische oplossingen. Op verzoek van DKS verwijder je meteen elke link naar deze website en schakel je deze uit. Je dient DKS volledig te vrijwaren voor alle verlies of schade geleden door DKS wegens schending van één van de voorwaarden vermeld in deze sectie en voor verlies, schade of claim voortvloeiend uit of verband houdend met de link naar deze website.DKS verzekerd of garandeert niet dat een link naar deze website functioneel zal zijn en aanvaardt geen verantwoordelijkheid om te verzekeren dat elke link toegang tot de site zal geven.

9. Informatie over Handelsmerken en Auteursrechten
Handels- en dienstmerken die op de site voorkomen zijn handelsmerken van DKS en of van één of meer van haar gelieerde ondernemingen of partners en mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet aan DKS toebehoren of op een manier die voor verwarring bij klanten kan zorgen, of op een manier die DKS  in diskrediet brengt. Alle handelsmerken en auteursrechten, tenzij anders vermeld, zijn eigendom van, of in licentie van DKS en haar dochterondernemingen en/of samenwerkende partners. Alle andere merknamen, productnamen of handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

10. Toepasselijk Recht
Deze voorwaarden worden beheerd, worden geïnterpreteerd en worden beheerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, arrondissement Breda. Gebruik van deze site is niet toegestaan ​​in a rechtsgebied dat niet volledig effect sorteert op alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

11. Lokale Wetten
Deze site wordt geëxploiteerd door DKS International. Toegang tot de site vanuit locaties waar de inhoud van de site illegaal is, is verboden. Als je de site op andere locaties bezoekt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Bovendien is het gebruik van deze site niet toegestaan ​​in een rechtsgebied dat niet volledig vrijgesteld is van deze overeenkomst.

12. Algemene Voorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden, en al onze verdere Voorwaarden & Online Beleid en bevoegdheden komen uit de gehele overeenkomst tussen jou en DKS. Deze overeenkomst is alleen geldig als deze door DKS wordt uitgevoerd. Een elektronische vorm van elektronische communicatie is toegestaan ​​in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van, van in dezelfde vorm en van dezelfde site als andere zakelijke documenten en bestanden. die oorspronkelijk door DKS werden gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm.

Switch The Language